Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege:

 • nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez
 • nem kell állampolgársági vizsgát tenni (DE!: szükséges a magyar nyelv megfelelő szintű ismerete!)

A kérelmet személyesen kell benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.

A személyes megjelenési kötelezettség valamennyi kérelmezőre vonatkozik, életkortól függetlenül, mivel biometrikus adatvételezővel

 • valamennyi kérelmezőről fényképet készítünk;
 • minden kérelmezőtől, aki betöltötte a 12. életévét vagy a kérelmezés évében fogja betölteni aláírást vételezünk;
 • minden kérelmezőtől, aki betöltötte a 12. életévét vagy a kérelmezés évében fogja betölteni ujjnyomatot veszünk.

A biometrikus adatvételezés oka, hogy 2020 februárjától valamennyi egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmező hivatalból személyazonosító igazolványt kap.

 

KÉRELEM

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását;
 • magyar nyelvtudását igazolja; (Ezúton szeretnénk hangsúlyozni, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.)
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban;
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
   

MELLÉKLETEK

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani:

 • születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.) eredetben, hiteles magyar fordítással ellátva vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással ellátva, valamint
 • magyar származást igazoló dokumentumokat (pl. a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztori igazolás vagy régi magyar okirat, pl. illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető 
 • honosítási kérelem adatlapot (LETÖLTHETŐ ITT)
 • amennyiben a kérelmező külföldön született, adatlapot a külföldi születés hazai anyakönyvezéséhez (LETÖLTHETŐ ITT)
 • amennyiben a kérelmező házas, elvált vagy özvegy családi állapotú, ÉS a házasságát külföldön kötötte, adatlapot a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez (LETÖLTHETŐ ITT)

A kérelmező az adatlapon köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. Szintén nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli.

 

BENYÚJTÁS HELYE

Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani:

 • fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál;
 • külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél;
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájánál (kormányablakok).

Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidő tűzésével felszólítják.

Az eljárási idő főszabály szerint 3 hónap, azonban valamennyi körülményt figyelembe véve a kérelem benyújtásától számított 6-8 hónap után várható érdemi válasz.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. A hivatalból kiállított személyazonosító igazolványt ugyancsak az eskütételkor kapja meg, az eskütétel napjától kezdődő érvényességgel.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését!

 

NÉVMÓDOSÍTÁS

A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg, ugyanazon a formanyomtatványon kérhetik:

 • hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,
 • többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,
 • utónevüknek magyar megfelelőjét,
 • házastársuk vagy házastársuk felmenőjének egykori magyar születési családi nevét viselhessék,
 • elhalt édesanyjuk nevét magyar nyelven tüntessék fel.

HASZNOS LINKEK

 1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras
 2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly)